Inledning

Storstadens Elentreprenader strävar ständigt efter att förbättra
miljöarbetet och kvalitetstänkandet.

Vi arbetar utifrån en miljö- och kvalitetsplan baserad på standarderna ISO 9001 samt ISO 14001. Våra medarbetare medverkar aktivt till nöjda kunder, en trivsam, säker och trygg arbetsmiljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Vår kvalitetspolicy är grundläggande för alla våra åtaganden och sätter kvalitetsarbetet i centrum. Vi säkerställer detta genom att kontinuerligt följa upp våra mål.

 • Vi står för kvalitet och kompetens.
 • Vi är en trygg partner till våra kunder och uppfyller deras behov och önskemål.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att leverera noggrant utvalda produkter med kvalité och hållbarhet.
 • Vi arbetar för långsiktiga relationer baserade på förtroende och samverkan.
 • Vi förbättrar ständigt vårt kvalitetssystem och utbildar vår personal efter marknadens behov och krav.
 • Nöjda kunder stärker vår moral och arbetsvilja. Man kan förvänta sig hög kvalitet utförd av kompetent personal med yrkesstolthet.

Vår miljöpolicy stärker vår ställning som framtidsföretag inom miljötänkande. Vi följer utvecklingen inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljömedvetande. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete.

 • Vi undviker användningen och spridningen av naturfrämmande produkter.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att leverera noggrant utvalda produkter ur miljösynpunkt.
 • Vi kontrollerar varudeklarationer för material och bedömer dem ur miljösynpunkt.
 • Vi främjar användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Vi håller miljömedvetandet levande hos vår personal.
 • Vi arbetar långsiktigt för att förebygga negativ miljöpåverkan och skydda miljön.

Vår arbetsmiljöpolicy förebygger ohälsa och olycksfall och skapar en god arbetsmiljö. Vi samverkar för att skapa bra förutsättningar för både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Alla ska känna arbetsglädje och delaktighet.

 • Vi är varandras främsta resurs och bryr oss om varandra, visar respekt och gott bemötande.
 • Vi tar ansvar för våra beteenden och hur vi påverkar varandra.
 • Vi bidrar till en kultur där vi värnar om varandras likheter och olikheter.
 • Vi följer givna föreskrifter och använder skyddsanordningar som finns.
 • Vi ansvarar för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande.
 • Vi månar om hälsosamma och säkra arbetsplatser och signalerar till ledningen i god tid när något inte är bra.

Vår hållbarhetspolicy ligger till grund för våra beslut som påverkar samhället och miljön. Vi ställer krav på både oss själva och våra partners, och förväntar oss att våra leverantörer, kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera ansvarsfullt i en global gemenskap.

 • Vi arbetar för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa och säkerhet, en god arbetsmiljö, social rättvisa och god affärsetik.
 • Vi arbetar för att skydda och minimera negativa konsekvenser på miljön.
 • Vi ställer oss bakom FN:s Global Compacts tio principer:
  1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter.
  2. Försäkra att våra företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
  3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
  4. Avskaffa barnarbete.
  5. Avskaffa diskriminering vid rekrytering och arbetsuppgifter.
  6. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  7. Ta initiativ för att stärka miljömedvetande.
  8. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
  9. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Visselblåsning

Misstankar om missförhållanden och överträdelser rapporteras i första hand till företagets ledning.

Om detta inte är lämpligt finns möjligheten att rapportera anonymt via vårt visselblåsningssystem.

Läs gärna vår policy för visselblåsare.

Policy för visselblåsare Rapportera

Integritetspolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att fastställa roller och ansvarsområden inom vår organisation, samt att säkerställa att insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Läs gärna vår integritetspolicy.

Integritetspolicy