VI BRYR OSS

Storstadens Elentreprenader strävar ständigt efter att förbättra miljöarbetet och kvalitetstänkandet. Vi arbetar utifrån en miljö- och kvalitetsplan baserad på standarderna ISO 9001 samt ISO 14001. Våra medarbetare skall aktivt medverka till nöjda kunder, en trivsam, säker och trygg arbetsmiljö samt bidra till en hållbar utveckling.

KVALITETSPOLICY

Storstadens Elentreprenaders kvalitetspolicy skall ligga till grund för alla våra åtaganden och verka för att kvalitetsarbetet sätts i centrum. Detta säkerställer vi genom att kontinuerligt följa upp våra mål.

 • Vi står för kvalitet och kompetens.
 • Vi är en trygg partner till våra kunder, vi ser till att uppfylla deras behov och önskemål.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att leverera noggrant utvalda produkter med kvalité och hållbarhet.
 • Vi arbetar för långsiktiga relationer.
 • Kontakten med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt vid behov utbilda och vår engagerade personal efter marknadens behov och krav.

Nöjda kunder gynnar företaget, men stärker även vår moral och arbetsvilja. Därför kan man förvänta sig hög kvalité, utförd av kompetent personal med yrkesstolthet.

MILJÖPOLICY

Storstadens Elentreprenaders miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande. Vi följer utveckling inom miljöområdet, för att öka vårt kunnande och miljötänkande. Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete.

Vi undviker användningen och spridningen av naturfrämmande produkter.

 • Vi ställer krav på våra leverantörer att leverera noggrant utvalda produkter utifrån miljösynpunkt.
 • Vi kontrollerar varudeklarationer för material och bedömer dem ur miljösynpunkt.
 • Vi främjar användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Vi håller miljömedvetandet levande hos vår personal.

Storstadens Elentreprenader arbetar långsiktigt med att förebygga negativ miljöpåverkan och skydda miljön.

ARBETSMILJÖPOLICY

Storstadens Elentreprenaders miljöpolicy skall förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vi ska samverka och skapa bra förutsättningar för både de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön. Alla ska känna arbetsglädje och delaktighet.

 • Vi är varandras främsta resurs, därför bryr oss om varandra, visar respekt och gott bemötande.
 • Vi tar alla ansvar för våra beteenden och hur vi påverkar varandra.
 • Vi bidrar alla till en kultur där vi värnar om varandras likheter och olikheter.
 • Vi har alla ett ansvar för att följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar som finns.
 • Vi ansvarar alla för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande.

Storstadens Elentreprenader månar om hälsosamma och säkra arbetsplatser. Man ska trivas och känna sig säker på sin arbetsplats. Alla ansvarar för att signalera till ledningen i god tid när något inte är bra.

HÅLLBERHETSPOLICY

Storstadens Elentreprenaders hållbarhetspolicy skall ligga till grund för våra beslut som påverkar samhället och miljön. Vi ställer krav på både oss själva och våra partners. Så vi utgår ifrån att våra leverantörer, kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera som ett ansvarsfullt företag i en global gemenskap.
Vi arbetar för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa och säkerhet, en god arbetsmiljö, social rättvisa och god affärsetik.
Vi arbetar för att skydda och minimera de negativa konsekvenserna på miljön.
Storstadens Elentreprenader tycker att det är en självklarhet att ställa sig bakom bla FN:s Global Compacts. Vi förväntar oss även att det är en självklarhet för leverantörer..

 

FN:s Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

5. Avskaffa barnarbete.
6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
Antikorruption
10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

VISSELBLÅSNING

I första hand rapporteras misstankar om missförhållanden och överträdelser till företagets ledning. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjligheten att rapportera anonymt via Storstadens Elentreprenaders visselblåsningssystem. Läs gärna vår policy för visselblåsare.